КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ Педагогічна психологія Підручники для студентів онлайн

Тести особистісні – методика психодіагностики для вимірювання різних сторін особистості індивіда. 2) система завдань, яка дозволяє виміряти рівень розвитку певної якості (властивості) особистості. Помилки усереднення – спостерігач за тих чи інших причин відчуває себе невпевнено, звідси тенденція усереднювати оцінки процесів, що спостерігаються.. Настанови, інтереси, психологічні стани, особистісні властивості спостерігача можуть сильно впливати на результати спостереження. Нині більш визнаною вважається нелінійна класифікація Б.М.Кедрова.

3. методи дослідження особистості у психологічній науці, їх переваги та недоліки

Однак, як правило, саме шукана стабільність усіх умов, крім незалежної змінної, в психологічному експерименті недосяжна, оскільки практично, крім цих двох змінних, присутні і додаткові змінні, систематичні іррелевантні стимули. 3) контрольний етап (беруть участь контрольна та експериментальна групи піддослідних). Завідуючий кафедрою зателефонує Вам як тільки отримає повідомлення.

Увійти до Центр дистанційного навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка

Більшість спеціальних наукових проблем і навіть окремі етапи дослідження вимагають застосування спеціальних методів вирішення. Зрозуміло, https://utopiatechsolutions.com/2021/07/19/page-8/ такі методи мають досить специфічний характер. Вони ніколи не бувають довільними, т. Визначаються характером досліджуваного об’єкта.

Аналіз педагогічної документації

Кеттел вперше запропонував виявляти закономірності поведінки людей, виходячи з ідеї “середньої” людини. Її параметри визначають як середні показники, одержані внаслідок дослідження великої кількості людей. Гальтон реалізував цю ідею практично, заснувавши в 1884 р. Лабораторію, в якій людей обстежували за 17 показниками.

Застосування всіх обраних методик. Інтерв’ю — особиста бесіда (відноситься і до методу бесіди). Особистісні особливості спостерігача певним чином позначаються на його враженнях, а значить і на якості фіксованих показників.

Слід мати на увазі, що вимоги до людини в тому чи іншому аспекті соціалізації пред’являють не лише суспільство в цілому, а й конкретні групи і організації. Особливості та функції тих чи інших груп і організацій зумовлюють специфічний і неідентичних характер цих вимог. А зміст вимог залежить від віку і соціального статусу людини, до якого вони ставляться. Виховання як щодо соціально контрольована соціалізація відрізняється від стихійної і відносно спрямовується соціалізації тим, що в його основі лежить соціальна дія. Педагогічна антропологія являє собою фундамент – основа педагогіки. Антропологія вирішує питання про сутність людини, як воспитуемого і вихователя.

При безпосередньому спостереженні спостерігач і об’єкт спостереження знаходяться у безпосередньому контакті та взаємодії. При опосередкованому спостереженні дослідник знайомиться з досліджуваними суб’єктами непрямо, за допомогою спеціально організованих документів типу анкет, біографій, аудіо та відео записів. Психічні властивості – це найбільш стійкі особливості особистості, які постійно виявляються, забезпечують певний якісно-кількісний рівень поведінки та діяльності, типові для даної людини. До психічних властивостей належать спрямованість, темперамент, характер, здібності. Психіка – це властивість головного мозку, яка забезпечує людині та тваринам здатність відображати впливи предметів та явищ реального світу. Психіка різноманітна в своїх формах і проявах. Психіка людини – це її почуття, думки, переживання, наміри, тобто все те, що складає її суб’єктивний внутрішній світ, який виявляється в діях і вчинках, у взаєминах з іншими людьми.

Вони призначені для того, щоб установити наявність чи відсутність уже відомих психологічних особливостей у тих чи інших досліджуваних. На підготовчому етапі вивчається стан досліджуваної проблеми, проводяться попередні спостереження, бесіди, анкетування, визначаються мета й завдання дослідження. Важливим елементом цього етапу стає гіпотеза — уявлення про очікуваний результат дослідження. У природничих науках спостерігач, як правило, не впливає на досліджуваний процес (явище). У психології існує проблема взаємодії спостерігача і спостережуваного. На першому етапі відбувається перехід від чуттєво-конкретного до його абстрактним визначень.

Наприклад, вивчаючи субкультуру футбольних фанатів, соціолог може просто перебувати поруч з потрібною групою і спостерігати взаємини в ній. Спостереження – планомірне дослідження реакції спостережуваного на предмет дослідження без впливу на нього. Широке застосування у практиці навчання та виховання дітей отримала ще один різновид АПД. Це аналіз педагогічної документації. Завдяки вивченню цих матеріалів можна зробити висновки про рівні знань, сформованості навичок, наявності здібностей, спрямованості інтересів, емоційний стан дитини, її взаємини з іншими людьми. Чим більш відповідальна стоїть перед вами мета, тим більш точна і достовірна вам потрібна інформація, оскільки в такому випадку помилка буде коштувати дуже дорого. Особливості квазіекспериментального дослідження психіки.

Перевага лабораторного спостереження – поглиблене вивчення окремих сторін діяльності індивіда.При лабораторному спостереженні широко використовуються різні технічні засоби – фото – кіно – відео – апаратура, вимірювальні прилади. Особливість методології антропологічних досліджень полягає у проведенні їх в умовах реальної дійсності, на «території» респондентів. Жоден традиційний метод дослідження в маркетингу можна віднести до такої антропологічної моделі.

%d bloggers like this: